ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΝΑΓΙΑ...

Εὐχαριστούμεν σοι, Κύριε και Δέσποτα, υπέρ πάντων των μυστηρίων και των ευεργεσιών σου και υπέρ Αυτής, την οποίαν εξέλεξες για να υπηρετήσει όλα αυτά τα μυστήριά σου, τα οποία έθεσες εις τον διάθεσιν πάντων ημών.

Ευχαριστούμεν σοι, την ανεκλάλητον σοφίαν και την δύναμιν και φιλανθρωπίαν σου, καθ’ όσον όχι μόνον προσέλαβες

και εθέωσες την φύσιν μας, αλλά και ευδόκησες να εκλέξεις από εμάς την Μητέρα σου και την κατέστησες Βασίλισσαν του κόσμου παντός.

Ευχαριστούμεν σοι, διότι εν τη μεγαλοδωρία σου έδωσες τον ίδιον τον εαυτόν σου για να μας ελευθερώσεις, αλλ’ επίσης και αυτήν την παναγίαν Μητέρα σου προς βοήθειαν και προστασίαν, ώ φιλάνθρωπε και γλυκύτατε Δέσποτα.

Ευχαριστούμεν και σε, ευλογημένη και δεδοξασμένη Δέσποινα, διότι πάντοτε μας ευσπλαγχνίζεσαι και συμπάσχεις με τους πόνους μας, ικετεύεις δε τον Υιόν σου να μας λυτρώνει από τις αμαρτίες και τους πειρασμούς μας.

Δεν θα θρηνήσωμε για τον θάνατον και την ταφήν σου, αλλά θα δοξολογήσωμε την Μετάστασίν σου, διότι αν και μετέστεις εις τον ουρανόν, δεν εγκατέλειψες τους κατοικούντας εις την γην. Και παρ’ όλον ότι απηλλάγεις από τις ταλαιπωρίες και τις ασχολίες της προσκαίρου αυτής ζωής, αν και έφθασες εις την ανέκφραστον και ατελεύτητον μακαριότητα, δεν λησμονείς όμως ούτε προς στιγμήν την παρούσαν πτωχείαν μας. Αντιθέτως, τώρα μας προσφέρεις ακόμη περισσότερα: Μας σώζεις και μας ελευθερώνεις από κάθε δοκιμασίαν και από ποικίλους πειρασμούς.

Μη μας εγκαταλείπεις, όθεν, ορφανούς από την βοήθειαν σου και την παμπόθητόν σου Χάριν, αλλ’ ανάλαβε μας και σκέπασέ μας με την λαμπρότητα της δόξης σου και προσάγαγε εις τον Υιόν και Θεόν σου την ακατάπαυστον πρεσβείαν και ικεσίαν σου υπέρ των ανυμνούντων και δοξολογούντων σε, διότι τώρα είσαι όντως η βασίλισσα του παντός, η Παντάνασσα, «παρισταμένη εκ δεξιών του Βασιλέως, εν κροσσωτοίς χρυσοίς περιβεβλημένη, πεποικιλμένη με την Χάριν του Αγίου Πνεύματος», τελείως καλλωπισμένη με τον στολισμόν αυτόν της Χάριτος…

Όθεν και εμείς σε παρακαλούμε: Μη λησμονείς τον λαόν σου, ο οποίος δοξάζει τον Υιόν σου και ανυμνεί το όνομα σου -επειδή δύνασαι τα πάντα ως μήτηρ του παντοδυνάμου και φιλανθρώπου Χριστού του Θεού, ο Οποίος εισακούει μεγαλοθύμως όλες τις ικεσίες και τα αἰτήματά σου. Αλλ’ είσαι και συ φιλεύσπλαχνος προς όλους εκείνους που σε ευλαβούνται και ελπίζουν εις σε, και η κηδεμονία σου είναι γνωστή από τα συνεχή και καθημερινά σου θαύματα και τις πνευματικές και σωματικές θεραπείες που επιτελείς εις όσους θερμώς σε ικετεύουν…

Ώ αξιύμνητε Θεομήτορ, συ που έφερες εις τον κόσμον τον Άγιον των Αγίων, τον Λόγον του Θεού, κάμε δεκτήν ως προσφοράν θυσίας την ικεσίαν των δούλων σου… και αξίωσε μας εις την ατελεύτητον ζωήν να απολαύσωμε μαζί με τους δικαίους τα αιώνια αγαθά «χάριτι του Υίού και Θεού σου Ιησού Χριστού, ώ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, συν τω ανάρχῳ Πατρί και τω Παναγίω και ἀγαθώ και ζωοποιώ Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Αγίου Μάξιμου του Ομολογητού