Δόκιμος ακόμα, μια καλοκαιριάτικη νύχτα περπατούσα ανάμεσα στους κήπους της Σκήτης. Μόνος με μόνο τον Θεό. Πλησιάζοντας την μεγάλη λίμνη βλέπω τον μεγαλόσχημο π. Γεννάδιο. Από τότε που πέρασε τον κατώφλι της Σκήτης είχαν περάσει 62 ολόκληρα χρόνια.

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ

Την 1 η Σεπτεμβρίου αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος που δια­τηρεί έως σήμερα την αρχαία ονομασία Αρχή της Ινδίκτου ή Επινεμήσεως.

1.  Η λέξη «Ίνδικτος» είναι λατινική και χρησιμοποιείται με την έννοια του έτους. Στα ελληνικά χρη­σιμοποιείται και η λέξη «Επινέμησις», δηλαδή μερισμός του χρόνου που είναι το έτος.

2. Ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ο έβδομος μήνας συναριθμούμενος από τον Μάρτιο, που θεωρείται ο πρώτος μή­νας του έτους κατά το Εξόδου ιβ' 1, που ο Μωυσής νομοθέ­τησε στους Ιουδαίους ότι: «Ο μήνας αυτός θα είναι για σας η αρχή των άλλων μηνών και ο πρώτος μεταξύ των μηνών του έτους».

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

O άγιος Χρυσόστομος αποτελεί σύμβολο αγάπης προς τον Θεό και χρέους προς την πατρίδα, δεδομένου μάλιστα ότι εκπροσωπεί όλους τους πεσόντες και αναιρεθέντες ποικιλοτρόπως κατά τη Μικρασιατική καταστροφή, κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα από την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφουν προς αυτόν όλοι οι Μικρασιάτες, έκφραση της οποίας αποτελούν τα διαρκώς πυκνούμενα γι’ αυτόν βιβλία που εκδίδονται, τα ποιήματα που γράφονται, τα αφιερώματα που

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Εὐχαριστούμεν σοι, Κύριε και Δέσποτα, υπέρ πάντων των μυστηρίων και των ευεργεσιών σου και υπέρ Αυτής, την οποίαν εξέλεξες για να υπηρετήσει όλα αυτά τα μυστήριά σου, τα οποία έθεσες εις τον διάθεσιν πάντων ημών.

Ευχαριστούμεν σοι, την ανεκλάλητον σοφίαν και την δύναμιν και φιλανθρωπίαν σου, καθ’ όσον όχι μόνον προσέλαβες

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΝΑΓΙΑ...